PHOTOSAGRERA 
L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 

ORGANITZACIÓ: El concurs fotogràfic de la Festa Major de la Sagrera està organitzat per l’Associació Photosagrera, amb seu al Centre Cívic de La Sagrera “La Barraca” c/ Martí Molins 29 de Barcelona, amb el suport del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona.

PARTICIPANTS: Quansevol persona que ho desitgi. 

TEMA: Les fotografies concursants tindran com a tema els actes de la Festa Major de la Sagrera 2021. És imprescindible que la fotografia permeti constatar que la presa fotogràfica s’ha produït al barri de la Sagrera durant els actes de la Festa Major de 2021.

TÈCNICA: Amb total llibertat de tècniques i procediments. 

OBRES: Fotografies en format digital capturades amb càmeres d’objectius intercanviables, càmeres compactes, tauletes tàctils i telèfons mòbils. Cada participant podrà concursar como máxim  amb 3 imatges en blanc i negre o monocrom, 3 en color i 3 fotografies verticals con prioritar per al premi CARTELL de les festes de l´any 2022. Les fotografies preses tindran format JPG, amb la millor qualitat possible per tal de permetre la seva impressió. Les fotografies preses amb telèfon mòbil o tauleta tàctil es presentaran amb la resolució pròpia de l’aparell utilitzat. Els fitxers portaran el nom del participant més un nombre d'ordre exemple (pedro_martin_1.jpg.  pedro.martin_2.jpg, etc).

PRESENTACIÓ: Les fotografies s’enviaran a través de la web www.photosagrera.cat.    apartat: FESTA MAJOR LA SAGRERA.

COMUNICACIONS: Les persones participants autoritzen a l’organització del concurs a utilitzar el correu electrònic de presentació de les fotografies  com mitjà de contacte amb elles pel que faci referència al concurs. Les comunicacions de l’organització amb les persones participants es faran mitjançant aquesta adreça electrònica. A efectes d’aquest concurs l’adreça electrònica de l’organització és fmlasagrera@photosagrera.cat

DRETS D’IMATGE: Totes les persones participants es responsabilitzaran dels drets de tercers, i de qualsevol reclamació per drets d’imatge de les fotografies que presentin. Les persones participants cedeixen a l’organització convocant del concurs el dret a imprimir i fer servir les obres finalistes en exposicions, fulletons de festa i anuncis d’actes culturals, revista del barri, etc. sempre que no hi hagi finalitat lucrativa i s’indiqui el nom de la persona autora. 

IDENTIFICACIÓ: S’identificarà públicament a les persones autores per les dades subministrades per aquestes.

DRETS D’ADMISSIÓ: La participació serà gratuïta.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES: Les obres seleccionades per formar part de l’Exposició o de la publicació seran arxivades per l’organització per a la seva utilització posterior d’acord amb aquestes bases. Les obres no seleccionades seran destruïdes. 

PREMIS: Trofeus per al primer, segon i tercer classificats. 

SECCIÓ CARTELL: La foto guanyadora serà cartell del programa de festa Major de la Sagrera 2022. La comissió de festes prioritzarà les fotos verticals per seleccionar-ne una per al cartell de festa major 2022, però pot, si ho considera oportú, seleccionar una fotografia d'un altre format.

JURAT: Jurat d’Admissió. Es constituirà un Jurat d’Admissió que vetllarà pel compliment de les fotografies presentades de les bases del concurs i, en especial, de la vinculació de la imatge al barri de La Sagrera i a la celebració dels actes de la Festa Major de 2021. Jurat de Qualificació. Les obres admeses pel Jurat d’admissió seran valorades pel Jurat de Qualificació, en acte obert al públic, qui atorgarà el premis corresponents a les diferents modalitats del concurs segons criteris purament fotogràfics. La valoració del Jurat de Qualificació es farà el 22 de febrer de 2022. Es farà saber l’ordre de les fotos guanyadores segons classificació que constarà en el Acta del Jurat.  Cap premi podrà quedar desert. El veredicte és farà públic mitjançant el web el 28 de febrer de 2022 i serà inapel·lable. El Jurat de Qualificació estarà presidit pel Conseller de Cultura del Districte de Sant Andreu, l’Associació Photosagrera actuarà com a secretari.

- Per la secció de fotografia, el jurat tècnic estarà completat per tres fotògrafs de reconegut prestigi.

- Per la secció cartell, el jurat tècnic estarà completat per un membre de la Comissió de Festes de la Sagrera i dos experts en disseny gràfic. El seu veredicte es comunicarà en acte públic i serà inapel·lable. Els Jurats d’aquest concurs tenen la facultat de resoldre i interpretar els dubtes que es puguin produir en l’aplicació d’aquestes bases.

EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: Una representació del Jurat de Qualificació i de les entitats Comissió de Festes de la Sagrera, Assoc. de Veïns de la Sagrera i Associació Photosagrera (comissió de selecció),  farà una selecció de les 40 obres concursants de major qualitat i interès que seran exposades durant les Festes de la Primavera de la Sagrera de 2022. Les fotografies preses amb càmera compacta o d’objectius intercanviables seran mostrades en forma impresa. L’acte de  lliurament de premis es farà en el marc de l’acte d’inauguració de l’exposició.  Per a una major difusió dels treballs que integren aquesta exposició, Photosagrera treballarà per tal de facilitar la seva exhibició en diferents dates i localitzacions. 

SUPORT TÈCNIC: Durant el període de presentació de fotografies es podran realitzar consultes tècniques referents al procediment de presentació de fotografies a l’adreça electrònica de l’organització info@photosagrera.cat 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.