PHOTOSAGRERA 

L´entitat fotogràfica de La Sagrera 

 VER FOTOS SELECCIONADAS

Barcelona, a 31 de gener de 2018

Ahir dimarts dia 30 de gener, va tenir lloc al Centre Cívic de la Sagrera "La Barraca", el veredicte públic del Concurs de Festa Major de la Sagrera 2017.

Maria Jesús López de la Comissió de Festes, Jaume Matas de l'Associació de Veïns i Joan Picañol de Photosagrera, van formar el Jurat d'acceptació. A continuació els Jurats de la F. C. F. José Antonio Andrés Ferriz, Joan Mimó Bayo i Jaume Badia Bafalluy, van començar a fer el veredicte de les fotografies presentades a concurs i van donar el primer premi de color a Montserrat Garreta, el segon a Joaquim Llopis i el tercer a Josep Lluís Roig, d'un total de 116 fotos. En Monocrom de 87 fotos rebudes, el primer premi va ser per a Antoni Pardo, el segon per Magda Llorens i el tercer per Alfons Thió.

Finalment es va escollir per part dels membres de la Comissió de festes Agustí Camps, Maria Jesús Lopez, Jessica Quesada i José Cuella, la fotografia que serà portada del catàleg de Festes 2018. d'un total de 45 fotografies presentades. El primer premi va ser per a Juan López (portada 2018), en segon lloc va quedar Pere Merino i tercer Antonio Luzurriaga.

Va actuar com a President de Jurats per part de l'Ajuntament del Districte Sant Andreu, el conseller de cultura Felipe López Aranguren.

Salutacions
 
Josep Lluís Roig i Rodríguez
President Associació Photosagrera.

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 

ORGANITZACIÓ: El concurs fotogràfic de la Festa Major de la Sagrera està organitzat per l’Associació Photosagrera, amb seu a Centre Cívic La Sagrera “La Barraca” c/ Martí Molins 29 de Barcelona, amb el suport del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona.
PARTICIPANTS: Quansevol persona que ho desitgin. 
TEMA: Les fotografies concursants tindran com a tema els actes de la Festa Major de la Sagrera 2017. És imprescindible que la fotografia permeti constatar que la presa fotogràfica s’ha produït al barri de la Sagrera durant els actes de la Festa Major de 2017.
TÈCNICA: Amb total llibertat de tècniques i procediments. 
OBRES: Fotografies en format digital capturades amb càmeres d’objectius intercanviables, càmeres compactes, tauletes tàctils i telèfons mòbils. S’acceptaran tres imatges en blanc i negre o monocrom, tres en color i tres fotografies verticals per al premi CARTELL de les festes de l´any 2018 per participant. Les fotografies preses tindran format JPG, a la millor qualitat possible per tal de permetre la seva impressió. Les fotografies preses amb telèfon mòbil o tauleta tàctil es presentaran amb la resolució pròpia de l’aparell utilitzat. 
PRESENTACIÓ: Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a l’adreça: fmlasagrera2017@photosagrera.cat
indicant nom de autor, mail, telèfon, títol de la foto.
COMUNICACIONS: Les persones participants autoritzen a l’organització del concurs a utilitzar el correu electrònic de presentació de les fotografies o com mitjà de contacte amb elles pel que faci referència al concurs. 
Les comunicacions de l’organització amb les persones participants es faran mitjançant aquesta adreça electrònica. A efectes d’aquest concurs l’adreça electrònica de l’organització és fmlasagrera2017@photosagrera.cat
DRETS D’IMATGE: Totes les persones participants es responsabilitzaran dels drets de tercers, i de qualsevol reclamació per drets d’imatge de les fotografies que presentin. 
Les persones participants cedeixen a l’organització convocant del concurs el dret a imprimir i fer servir les obres finalistes en exposicions, fulletons de festa i anuncis d’actes culturals, revista del barri, etc. sempre que no hi hagi finalitat lucrativa i s’indiqui el nom de la persona autora.
IDENTIFICACIÓ: S’identificarà públicament a les persones autores per les dades subministrades per aquestes per correu electrònic.
DRETS D’ADMISSIÓ: La participació serà gratuïta.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES: Les obres seleccionades per formar part de l’Exposició o de la publicació seran arxivades per l’organització per a la seva utilització posterior d’acord amb aquestes bases. Les obres no seleccionades seran destruïdes.

PREMIS: Trofeus per al primer, segon i tercer classificats en la modalitat color i també per a la modalitat blanc i negreSecció cartell: trofeu i portada del programa de festes i cartell, de la Festa Major de la Sagrera 2018. Tots els participants rebran llibre-revista amb una selecció de les fotografies.

JURAT: Jurat d’Admissió. Es constituirà un Jurat d’Admissió que vetllarà pel compliment de les fotografies presentades de les bases del concurs i, en especial, de la vinculació de la imatge al barri de La Sagrera i a la celebració dels actes de la Festa Major de 2017 
Jurat de Qualificació. Les obres admeses pel Jurat d’admissió seran valorades pel Jurat de Qualificació, en acte obert al públic, qui atorgarà el premis corresponents a les diferents modalitats del concurs segons criteris purament fotogràfics. 
La valoració del Jurat de Qualificació es farà el 30 de gener de 2018. Es farà saber l’ordre de les fotos guanyadores segons classificació que constarà en el Acta del Jurat.  
Cap premi podrà quedar desert. 
El veredicte és farà públic mitjançant el web el 31 de gener de 2018 i serà inapel·lable.
El Jurat de Qualificació estarà presidit pel Conseller de Cultura del Districte de Sant Andreu, l’Associació Photosagrera qui actuarà com a secretari.

Per la secció de fotografia el jurat tècnic estarà completat per tres fotògrafs de reconegut prestigi.- Per la secció cartell el jurat tècnic estarà completat per un membre de la Comissió de Festes de la Sagrera i dos experts en disseny gràfic.El seu veredicte es comunicarà en acte públic i serà inapel·lable.

Els Jurats d’aquest concurs tenen la facultat de resoldre i interpretar els dubtes que es puguin produir en l’aplicació d’aquestes bases.
EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ DELS TREBALLS: Una representació del Jurat de Qualificació i de les entitats Comissió de Festes de la Sagrera, Assoc. de Veïns de la Sagrera i Associació Photosagrera (comissió de selecció),  farà una selecció de les 40 obres concursants de major qualitat i interès que seran exposades durant les Festes de la Primavera de la Sagrera de 2018.
Les fotografies que participin en la modalitat telèfon mòbil/tableta tàctil seran exhibides en forma de carrusel continu mitjançant pantalles. Les fotografies preses amb càmera compacta o d’objectius intercanviables seran mostrades en forma impresa.
L’acte de  lliurament de premis es produirà en el marc de l’acte d’inauguració de l’exposició.  
Per a una major difusió dels treballs que la integren aquesta exposició, posteriorment a les Festes de la Primavera 2018 l’Associació Photosagrera treballarà per tal de facilitar la seva exhibició en diferents dates i localitzacions.
S’imprimirà un llibre-record amb les obres premiades i part de les seleccionades per a l’exposició, a criteri de la comissió de selecció. Aquesta publicació es distribuirà a les Festes de Primavera de 2018.
SUPORT TÈCNIC:
Durant el període de presentació de fotografies es podran realitzar consultes tècniques referents al procediment de presentació de fotografies a l’adreça electrònica de l’organització fmlasagrera2017@photosagrera.cat
ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.
DATES RELLEVANTS DEL CONCURS:

Presa de fotografies

12/11/2017 al 17/12/2017

Presentació de fotografies al concurs

27/11/2017 al 30/12/2017

Veredicte jurat (Centré cívic La Sagrera) 

30/01/2018

Publicació web 

31/01/2018

Lliurament de premis, distribució publicació y exposició

20/4/2018 19 h. (festes de la primavera) 

C/ Hondures, 30 

PROGRAMA DE FESTESEn cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de Associació Photosagrera, con la finalidad de gestionar la información que la asociación genera relacionado con la actividad propia de la misma.

En cualquier momento, el titular podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, en la forma legalmente prevista, dirigiéndose a Associació Photosagrera, Martí Molins, 29 08027 de Barcelona o bien a través del correo electrónico info@photosagrera.cat (Ref. Datos Personales).